സമീപിക്കുക സമീപിക്കുക

സ്ത്രീ പദവി സ്വയം പഠന പ്രക്രിയയെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് സമീപിക്കുക

ജെന്‍ഡര്‍ ടീം

സംസ്ഥാന മിഷന്‍ സോയ തോമസ്‌ പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍
പ്രിയ.ഇ ജെന്‍ഡര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്
സൗമ്യ .ഐ.എസ് ജെന്‍ഡര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്
ജില്ലാ മിഷന്‍ ജെന്‍ഡര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്

 

 

കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാന, ജില്ലാ മിഷനുകളുടെ‍,മേല്‍വിലാസവും ഇ-മെയില്‍ വിലാസവും ഫോണ്‍ നമ്പറും ഇവിടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

 

കുടുംബശ്രീ സ്റ്റേറ്റ് മിഷന്‍ ഓഫീസ്,

ട്രിഡ റീഹാബിലിറ്റേഷന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്,

2 ഫ്ലോര്‍, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പി.ഒ.,

തിരുവനന്തപുരം.

Ph: 0471-2554714, 2554715, 2554716

 e-mail - gender.ho@gmail.com

ജില്ലാ മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കുടുംബശ്രീ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബില്‍ഡിംഗ്,

പട്ടം,   തിരുവനന്തപുരം.

Ph-0471-2447552
E-Mail -
spemtvm@gmail.com

ജില്ലാ മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കുടുംബശ്രീ, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കളക്ടറേറ്റ്, കൊല്ലം.

Ph-0474- 2794692
E-Mail -
spemklm@gmail.com

ജില്ലാ മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കുടുംബശ്രീ, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കളക്ടറേറ്റ്,

പത്തനംതിട്ട.

Ph-0468-2221807
E-Mail -
spempta@gmail.com

ജില്ലാ മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

റോയല്‍ പ്ളാസാ ബില്‍ഡിംഗ് (ഒന്നാം നില)

മെയിന്‍ റോഡ്, കല്പ്പറ്റ

ph:04936- 206589
E-Mail -
spemwyd@gmail.com

ജില്ലാ മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കുടുംബശ്രീ, വലിയകുളം ജംഗ്ഷന്‍,

തിരുവമ്പാടി പി.ഒ., ആലപ്പുഴ.

Ph-0477-2254104
E-Mail -
spemalp@gmail.com

ജില്ലാ മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കുടുംബശ്രീ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആഫീസ്,

കോട്ടയം.

 Ph-0481-2302049
 E-Mail -
spemktm@gmail.com

 

ജില്ലാ മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കുടുംബശ്രീ, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കളക്ടറേറ്റ്,

ഇടുക്കി.

Ph-0486-2232223
E-Mail -
spemidk@gmail.com

ജില്ലാ മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കുടുംബശ്രീ, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കളക്ടറേറ്റ്,

എറണാകുളം.

 Ph-0484-3210521
 E-Mail -
spemekm@gmail.com

ജില്ലാ മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കുടുംബശ്രീ, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കളക്ടറേറ്റ്,

തൃശൂര്‍.

Ph-0487-2362517
E-Mail -
spemtsr@gmail.com

ജില്ലാ മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കുടുംബശ്രീ, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കളക്ടറേറ്റ്,

പാലക്കാട്.

Ph-0491-2505627
E-Mail -
spempkd@gmail.com

ജില്ലാ മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കുടുംബശ്രീ, ജില്ലാ സി.ബി.എന്‍.പി. ഫീസ്,

കളക്ടറേറ്റ് കാമ്പസ്, മലപ്പുറം.

Ph-0483-2733470
E-Mail -
spemmlp@gmail.com

ജില്ലാ മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കുടുംബശ്രീ, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കളക്ടറേറ്റ്,

കോഴിക്കോട്.

Ph-0495-2373678
E-Mail -
spemkkd@gmail.com

ജില്ലാ മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കുടുംബശ്രീ, യാത്രി നിവാസിനു സമീപം,

കണ്ണൂര്‍.

Ph-0497-2702080
E-Mail -
spemknr@gmail.com

ജില്ലാ മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍

കുടുംബശ്രീ, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കളക്ടറേറ്റ്,

കാസര്‍ഗോഡ്.

Ph-04994-256111
E-Mail -
spemksd@gmail.com