മലയാളം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മലയാളം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം

ഒരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്പേസ് ബാര്‍ അമര്‍ത്തിയാല്‍ ആ വാക്ക് മലയാളം വാക്ക് ആയി മാറും.                    ഉദ്ദേശിച്ച വാക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ രണ്ടു തവണ അമര്‍ത്തിയാല്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത വാക്കിനു സാമ്യമുള്ള വാക്കുകള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും.അതില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യമായ വാക്ക് മൗസുപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുപയോഗിക്കാം.        Type a word and hit space to get it in Malayalam, For example, typing "amma" transliterates into Malayalam as: അമ്മ

 
  മലയാളം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം