എ.ഡി.എസ്. പരിധിക്കുള്ളിൽ നിലവിലുള്ള അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം

വിഭാഗം    എസ്.സി    എസ്.ടി    കോസ്റ്റൽ    ജനറൽ    ആകെ
എണ്ണം               
അംഗങ്ങൾ               
പ്രത്യേക (സ്പെഷ്യൽ) അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണം

വിഭാഗം    പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി.    ട്രാൻസ് ജൻഡർ    വയോജന
അയൽക്കൂട്ടം   
മറ്റു പ്രത്യേക
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ
ആകെ
എണ്ണം               
അംഗങ്ങൾ